Η Επιτροπή Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CROCEU) καταδικάζει απερίφραστα την βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιμετωπίζει τους άνδρες και τις γυναίκες ως ισότιμους ενώπιον του Θεού και ως φορείς ίσων δικαιωμάτων εντός της κοινωνίας. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο άνδρας και η γυναίκα δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν σεβασμό και τιμή ο ένας στον άλλον. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τις γυναίκες στο πρόσωπο της Θεοτόκου, «τῆς τιμιωτέρας τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξωτέρας ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ».

Έχοντας κατά νου ότι η προστασία των γυναικών από την ενδοοικογενειακή βία και άλλες μορφές βίας απαιτεί την εφαρμογή αποτελεσματικών νομικών εργαλείων και μέτρων, η CROCEU καλωσορίζει την πρόθεση των μερών που υπογράφουν την Σύμβαση να συντάξουν ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο που αποσκοπεί στην δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς στο εν λόγω ζήτημα.

Η CROCEU λαμβάνει υπόψιν της ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2014 έχοντας υπογραφεί από το σύνολο σχεδόν των Κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εντούτοις, η CROCEU εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την εισαγωγή στο κείμενο της Συμβάσεως ενός καινούργιου νομικού όρου, και δη του όρου «έμφυλος» και όλης της σχετικής ορολογίας. Οι εν εξελίξει δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την πραγματική σημασία αυτού του όρου επιβεβαιώνουν την έλλειψη ενιαίας και ομόφωνης ερμηνείας του από εκείνους που θα κληθούν να εντάξουν στην νομοθεσία των χωρών τους την εν λόγω Σύμβαση. 

Εύλογα αναμένεται ότι η Σύμβαση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρώτο βήμα προς μελλοντικές απόπειρες για την νομιμοποίηση των εννοιών «έμφυλος» και «έμφυλη ταυτότητα» ως προς το νοηματικό πλαίσιο, πράγμα που θα ερχόταν σε αντίθεση με την βιβλική διδασκαλία περί ανδρών και γυναικών και των μεταξύ τους σχέσεων.

Η CROCEU καλεί τις χώρες που έχουν ήδη υπογράψει και κυρώσει την Σύμβαση να ερμηνεύσουν τις επιμέρους πρόνοιες αυτής, ιδιαίτερα τον όρο «έμφυλος» και τους συναφείς όρους, μέσα στο νοηματικό πλαίσιο των «δύο φύλων» όπως αυτά δημιουργήθηκαν από τον Θεό, δηλαδή αρσενικό και θηλυκό.

Ως Χριστιανοί, υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια σε διεθνές και εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει στο πεδίο αυτό να παραχθεί νομοθεσία με χρήση νομικής ορολογίας και με στόχο την στήριξη της οικογένειας όπου ένας άνδρας και μία γυναίκα αγαπούν και σέβονται ο ένας τον άλλον οικοδομώντας αρμονικές σχέσεις. Ας θυμηθούμε ότι κατά την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου η οικογένεια είναι μία καθαγιασμένη ένωση ανδρός και γυναικός, καθότι δημιουργημένη και ευλογημένη από τον Θεό.

Κατά συνέπεια, καλούμε τα κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης να επεξεργασθούν ένα νομικό πλαίσιο που θα προστατεύει την οικογένεια ως κοινωνική αξία. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, καλούμε τον κάθε καλόπιστο άνθρωπο να προαγάγει την ιερότητα του θεσμού της οικογένειας και την σημασία της για την διαφύλαξη του μέλλοντος της Ευρώπης.

 

201807croceu

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191