Ὁ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλληνισμὸς, στὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο καὶ τὴ Διασπορά, ἑορτάζει τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἀλλὰ καὶ καθ’ ὅλο τὸ ἔτος μὲ σειρὰ ἐκδηλώσεων τὴ διακοσιοστὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ ποὺ σὰν πυκνὴ ἀσέληνη νύκτα κρατοῦσε ὑπόδουλο τὸ γένος γιὰ σχεδὸν 400 χρόνια.

Δυστυχῶς ἡ παράταση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ πανηγυρίσουμε ὅπως θὰ θέλαμε τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ ἐπέτειο. Εὐτυχῶς ὅμως ἡ χρήση τῆς σύγχρονης τεχνολογίας μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ πραγματοποιοῦμε ἐκδηλώσεις σὰν τὴν ἀποψινή.

Εὐλαβικὰ θυμόμαστε καὶ τιμοῦμε τοὺς Νεομάρτυρες, Ἐθνομάρτυρες, ἡρωϊκοὺς ἀγωνιστὲς κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ἄνδρες καὶ γυναῖκες ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους στὶς μάχες, πολιορκίες, ναυμαχίες καὶ ὁλοκαυτώματα γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ὑπόδουλης πατρίδας.

Στὸ ἐθνικὸ ἐγερτήριο σάλπισμα ποὺ ἀντήχησε στὸν Προῦθο τῆς Μολδοβλαχίας καὶ στὴ Μονὴ τῆς Ἁγίας Λαύρας δήλωσε παροῦσα καὶ ἡ ἑλληνικὴ Κύπρος μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διέθετε, τόσο κατὰ τὴν περίοδο τῆς προπαρασκευῆς τοῦ Ἀγῶνα ὅσο καὶ κατὰ τὴ διάρκεια του, ἀλλὰ καὶ μετὰ σ’ ὅλους τοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες μέχρι σήμερα.

Κατὰ τὴν προετοιμασία τοῦ ἀγώνα, ὁ Ἱερομάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ νησιοῦ Κυπριανὸς ὑποσχέθηκε στήριξη μὲ προμήθειες καὶ οἰκονομικὰ μέσα, ἀφοῦ ἦταν ἀδύνατη ἡ ἔνοπλη ἐξέγερση κατὰ τῶν Τούρκων λόγῳ τῆς γειτνίασης τοῦ νησιοῦ μὲ τὰ τουρκικὰ παράλια. Ἡ ὑλοποίηση τῆς ὑπόσχεσης γίνεται μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ Κ. Κανάρη μὲ τὰ καράβια του στὴ Λάπηθο γιὰ νὰ παραλάβει προμήθειες καὶ ἐθελοντὲς στὸν ἀγῶνα. Στὶς ἱστορικὲς πηγὲς καταγράφονται δρομολόγια πλοίων πρὸς καὶ ἀπὸ τὴν Κύπρο γιὰ τὴ μεταφορὰ προμηθειῶν.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀγώνα ὁμάδα Κυπρίων μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν στρατηγὸ Χατζηπέτρο συγκρότησε τὴ «Φάλαγγα τῶν Κυπρίων». Αὐτὴ ἔλαβε μέρος σὲ πολλὲς μάχες καὶ διακρίθηκε γιὰ τὴ γενναιότητά της. Τῆς φάλαγγας ἡγεῖτο δική τους σημαία, λευκὴ μὲ γαλάζιο σταυρὸ στὴ μέση ποὺ ἔγραφε: σημαία ἑλληνική, πατρὶς Κύπρου. Ἀντίγραφό της θὰ κυματίζει καθ’ ὅλον τὸ χρόνο σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Κύπρου καθὼς καὶ στὸν ἱστὸ τοῦ Γραφείου Ἀντιπροσωπείας μας.

Ὑπολογίζεται ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Κυπρίων ἀγωνιστῶν ἦταν τουλάχιστον 1.000. Ἀπὸ τὶς πηγὲς μαρτυρεῖται ὅτι 130 σκοτώθηκαν στὴν μάχη τῶν Ἀθηνῶν, ἐνῷ Κύπριοι ἦσαν καὶ μεταξὺ τῶν νεκρῶν τοῦ Μεσολογγίου. Στὴν ἱερὴ πόλη τοῦ Μεσολογγίου ὑπάρχει μνημεῖο ἀφιερωμένο στοὺς Κύπριους πεσόντες. Ἡ Φάλαγγα τῶν Κυπρίων ἀνασυγκροτήθηκε καὶ πάλι μὲ ἡγέτη τὸν στρατηγὸ Χατζηπέτρο τὸ 1853 καὶ πολέμησε στὴ Θεσσαλία.

Μετὰ τὸ ξέσπασμα τῆς ἐπανάστασης οἱ Τοῦρκοι στὴν Κύπρο γιὰ νὰ κάμψουν τὸ φρόνημα τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ τιμωρήσουν ὅσους ἐνίσχυαν τὸν ἀγῶνα, προέβησαν σὲ θηριωδίες. Στόχος ἡ ἀποτροπὴ ἐξάπλωσης τῆς ἐπανάστασης καὶ στὸ νησὶ καὶ ἡ κατάσχεση τῶν περιουσιῶν τῶν προκρίτων καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Σουλτάνος διέταξε τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν Ἑλλήνων τοῦ νησιοῦ. Ὁ Ἱερομάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς κάλεσε τὸ λαὸ νὰ ὑπακούσει ὥστε νὰ κατευναστοῦν οἱ ὑποψίες τῶν Ὀθωμανῶν ὅτι σχεδιαζόταν ἐξέγερση στὸ νησί.

Στὶς 9 Ἰουλίου, ὁ Ὀθωμανὸς διοικητὴς τοῦ νησιοῦ, Κιουτσιοὺκ Μεχμὲτ Πασάς, κατόπιν ἄδειας τοῦ Σουλτάνου κάλεσε τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία καὶ τοὺς προκρίτους στὸ σεράϊ. Στὴ συνέχεια, ἀφοῦ τοὺς συνέλαβε, ἐκτέλεσε δι’ ἀπαγχονισμοῦ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανό, τὸν ἀρχιδιάκονό του Μελέτιο, καὶ στὴ συνέχεια ἀποκεφάλισαν τοὺς Μητροπολίτες Πάφου Χρύσανθο, Κιτίου Μελέτιο, Κυρηνείας Λαυρέντιο, ἡγουμένους τῶν Μονῶν καὶ προκρίτους. Μέσα σὲ πέντε ἡμέρες ἐκτελέστηκαν δι’ ἀπαγχονισμοῦ ἢ ἀποκεφαλισμοῦ τουλάχιστον 470 Κύπριοι.

Τὰ ἀντίποινα τῶν Ὀθωμανῶν συνεχίστηκαν σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης καὶ ἐκτιμᾶται ὅτι οἱ σφαγιασθέντες Ἕλληνες τῆς Κύπρου ἦσαν πάνω ἀπὸ 2.000 συνολικά.

Σήμερα, 200 χρόνια μετά, ὁ ἀπανταχοῦ Ἑλληνισμὸς τιμᾷ μὲ περηφάνεια καὶ σεμνύνεται γιὰ τὰ κατορθώματα τῶν ἡρωϊκῶν προγόνων του ποὺ πότισαν μὲ τὸ αἷμα καὶ τὸ δάκρυ τους τὸ δέντρο τῆς λευτεριᾶς. Τὸ «μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος» ἀντηχεῖ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἐπίκαιρο στὰ αὐτιὰ τῶν Νεοελλήνων. Σήμερα ποὺ ὁ νεοοθωμανικὸς ἐπεκτατισμὸς κατέχει τὸ 37% τῆς μεγαλονήσου, ἀμφισβητεῖ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματά της καὶ ἐγείρει ἀξιώσεις στὸ μισὸ Αἰγαῖο, δὲν ἔχουμε τὴν πολυτέλεια τοῦ ἐγώ, ἀλλὰ νὰ ἀχθοῦμε στὸ ἐμεῖς τοῦ ἡρωϊκοῦ Μακρυγιάννη. Ὁ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλληνισμός, σὲ Κύπρο, Ἑλλάδα καὶ Διασπορὰ ἑνωμένος ὡς μιὰ ἀτσάλινη γροθιὰ μπορεῖ νὰ ἀποσείσει τοὺς ἐπικρεμάμενους κινδύνους τοῦ ἐθνικοῦ ἀκρωτηριασμοῦ χωρὶς νὰ ἐλπίζει μάταια σὲ ξένα δεκανίκια. Ἂς φανοῦμε ἀντάξιοι τῆς ἀρετῆς τῶν ἡρωϊκῶν προγόνων μας, γιατὶ τὸ ὀφείλουμε στὶς γενιὲς ποὺ θάρθουν καὶ θὰ μᾶς κρίνουν γιὰ τὰ ὅποια λάθη, παραλείψεις ἢ φοβικὰ σύνδρομα. Ὁ γόνιμος κριτικὸς ἀναστοχασμὸς στὴν ἱστορία τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας εἶναι ἐπιταγὴ ὥστε νὰ ἔχουμε βάσιμη ἐλπίδα γιὰ εὐοίωνο μέλλον, ἀντάξιο τῆς ἱστορικῆς πορείας μας. Ἡ Χάρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεανθρώπου διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας ἔστωσαν μεθ’ ἡμῶν. Ζήτω τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων!

 

09071821

 

flag

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191