Ἐκκλησία Ἁγίου Συνεσίου, Ριζοκάρπασο, Κύπρος.

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010, οἱ Τουρκικές κατοχικές «ἀρχές» παραβίασαν τήν θρησκευτική ἐλευθερία τῶν Ἑλληνοκυπρίων καί συγκεκριμένα τῶν ἐγκλωβισμένων. Μέχρι τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010 οἱ Θεῖες Λειτουργίες γιά τούς ἐγκλωβισμένους Ἑλληνοκυπρίους πραγματοποιοῦνταν ἀπό δύο ἱερεῖς χωρίς ἔγκριση ἀπό τίς παράνομες Τουρκικές «ἀρχές». Γιά τούς ὑπόλοιπους ἱερεῖς πού ἐπιθυμοῦσαν νά λειτουργήσουν, ἔπρεπε πρῶτα νά πάρουν ἄδεια ἀπό τίς παράνομες «ἀρχές», παρ’ὅτι τίποτα δέν τούς διαβεβαίωνε ὅτι ἡ Λειτουργία θά πραγματοποιοῦνταν, ὅπως ἄλλωστε συνέβη καί στόν Ἐπίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο τόν Νοέμβρη τοῦ 2010 στό Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα.

Ὅπως ἀναφέρθηκε πιό πάνω, τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010 καί συγκεκριμένα κατά τή διάρκεια τῆς Χριστουγεννιάτικης ἀκολουθίας ὁ κατοχικός στρατός διέκοψε τή Θεία Λειτουργία. Ὁ ἱερέας τῶν ἐγκλωβισμένων Ἑλληνοκυπρίων π. Ζαχαρίας Γεωργίου ἀναγκάστηκε νά βγάλει τά λειτουργικά του ἄμφια, ταυτόχρονα οἱ πιστοί ὑποχρεώθηκαν μετά βίας νά ἐγκαταλείψουν τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία στή συνέχεια κλειδώθηκε καί σφραγίστηκε. Ἰσχυρίστηκαν ὅτι ὁ π. Ζαχαρίας Γεωργίου δέν εἶχε λάβει ἄδεια ἀπό τό λεγόμενο «Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν», αἴτημα, πού ὅπως ἀναφέραμε πιό πάνω δέν χρειαζόταν ποτέ ὁ ἐν λόγω ἱερέας γιά νά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία ἡ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀκολουθία.

Μετά τά προανεφερθέντα γεγονότα, οἱ κατοχικές δυνάμεις υἱοθέτησαν νέα διαδικασία μέ τήν ὁποία ἀπαγόρευσαν την τέλεση ὁποιαδήποτε χριστιανικῆς ἀκολουθίας. Ὅποιος ἱερέας ἐνδιαφερόταν νά τελέσει θρησκευτική ἀκολουθία θά πρέπει πρῶτα νά ὑποβάλλει αἴτημα στόν «Ἔπαρχο», ὁ ὁποῖος βρίσκεται στό χωριό Τρίκωμο, τριάντα ἡμέρες νωρίτερα. Ὅσο γιά τόν π. Ζαχαρία Γεωργίου, τόν ἱερέα τῶν ἐγκλωβισμένων Ἑλληνοκυπρίων, το προηγούμενο καθεστώς μέ το ὁποῖο τελοῦσε τα μυστήρια χωρίς την ἔγκριση των κατοχικῶν δυνάμεων, δέν εἶναι πλέον διασφαλισμένο.

Ἐπίσης, οἱ Τουρκικές κατοχικές δυνάμεις συνεχίζουν νά ἀπαγορεύουν στόν Ἐπίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο νά τελεῖ Ἀκολουθίες σέ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς χερσονήσου καί παρά την παρουσία του π. Ζαχαρία Γεωργίου ὁ ὁποῖος τελοῦσε ἀκολουθίες χωρίς προηγούμενη ἔγκριση.

Μετά τά προαναφερθέντα γεγονότα πού διαδραματίστηκαν τόν Δεκέμβριο ἡ Κυπριακή Δημοκρατία καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου κατήγγειλαν τό κατοχικό καθεστώς στά Εὐρωπαϊκά ὄργανα. Μέ τό ψήφισμα 2011/2521 γιά τήν Κατάσταση τῶν Χριστιανῶν στά πλαίσια τῆς Θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε τά τραγικά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα τόν Δεκέμβριο στό κατεχόμενο βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου. Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ὅτι πολλά ψηφίσματα παραβιάστηκαν, καθώς καί τά ψηφίσματα τῆς Παγκόσμιας Διακύρηξης τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, τῆς Διεθνοῦς Συνθήκης γιά τα Κοινωνικά καί Πολιτικά δικαιώματα καί ἐπιπλέον παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Χάρτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Μεταξύ ἄλλων, ἡ Ἐπιτροπή τόνισε ὅτι «οἵ νέοι περιορισμοί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας χειροτέρεψαν τό κλίμα τῆς τρομοκρατίας πού προκλήθηκε λόγω της βίαιης διακοπῆς τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἅγιο Συνέσιο Ριζοκαρπάσου».

Ἐκτός ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή καταδίκη, ἡ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. κά Χίλαρυ Κλίντον, τόνισε ὅτι «ἡ προστασία καί ἡ προώθηση τῆς παγκόσμιας θρησκευτικῆς ἐλευθερίας εἶναι προτεραιότητα τῆς τωρινῆς κυβέρνησης τῶν Η.Π.Α. καί συνεπῶς θεωρεῖται σοβαρό τό γεγονός πού ἔλαβε χώρα στόν Ἅγιο Συνέσιο. Τό ἀτυχές γεγονός δείχνει τήν ἀνάγκη πού ὑπάρχει καί γιά τίς δύο πλευρές νά δημιουργήσουν μία θετική καί διαλλακτική κοινή ἀτμόσφαιρα στήν Κύπρο, ὡς μέρος τῶν συνεχιζόμενων συνομιλιῶν γιά ἐπανένωση τῆς νήσου».

Παρόμοια ἀνακοίνωση μέ αὐτή τῶν Η.Π.Α., ἐξέδωσε καί τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν της Γαλλίας, μέσω τοῦ ἐκπροσώπου του στήν ὁποῖα τονίζεται ὅτι «ἡ Γαλλία ἀνησυχεῖ γιά τίς παρεμβάσεις τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων πού ἀπαγόρευσαν τή τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στή Χερσόνησο τῆς Καρπασίας στό βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου. Παροτρύνει τόν σεβασμό τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας κάτω ἀπό ὁποιεσδήποτε συνθῆκες καί ἰδεολογίες πού περιλαμβάνουν μεταξύ αὐτῶν τήν ἐλευθερία τῆς λατρείας ὅπως καθορίζεται στό ἄρθρο 18 τῆς παγκόσμιας διακύρηξης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μετά τήν παραπάνω δήλωση καί εἰδικά αὐτή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, τό παράνομο καθεστώς μέσω τοῦ λεγόμενου «Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν» προέβη σέ δήλωση μέ τήν ὁποία ἀνέφερε ὅτι οἱ δύο ἱερεῖς πού λειτουργοῦν στά κατεχόμενα (π. Ζαχαρίας Γεωργίου καί π. Κωνσταντῖνος Παπακώστας) ἔχουν τό δικαίωμα νά διατηρήσουν τήν ἀρχική τους κατάσταση. Ἀναφορικά μέ τούς λοιπούς κληρικούς πού ἐπιθυμοῦν νά λειτουργήσουν στά κατεχόμενα χρειάζεται δεκαήμερη ἐκ τῶν προτέρων αἴτηση γιά τήν παραχώρηση ἄδειας. Αὐτή θά κατατίθεται μέσω τῆς UNFICYP στό λεγόμενο «Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν».

 
 

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191