Το Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ – 
ο θεματοφύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου 

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ που εγκαινιάστηκε το 1982, είναι ο καρπός της πολύχρονης προσπάθειας της Εκκλησίας της Κύπρου για διαφύλαξη και προβολή της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής κληρονομιάς του τόπου μας. 
Ο ρόλος του Βυζαντινού Μουσείου ως θεματοφύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας κινείται σε τέσσερις άξονες: 
Πρώτο: Τη συντήρηση και διατήρηση των υπαρχόντων θησαυρών, αλλά και όσων επαναπατρίζονται σταδιακά από το εξωτερικό, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συντήρησης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, το Τμήμα Αρχαιοτήτων αλλά και με εργαστήρια συντήρησης του εξωτερικού. 
Δεύτερο: Την Προβολή τους και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νεώτερων γενεών με εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καθώς επίσης και με διαλέξεις, ξεναγήσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές για το ευρύτερο κυπριακό κοινό όσο και για τους ξένους επισκέπτες του Μουσείου. 
Τρίτο: Προβολή του θέματος των λεηλατημένων θησαυρών στα αντίστοιχα μουσεία του εξωτερικού μέσω Ημερίδων και Εκθέσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων αλλά και με την παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερομένους. 
Τέταρτο: Να διαδραματίζει ρόλο ως άτυπο παρα-τηρητήριο με σκοπό τον εντοπισμό λεηλατημένων θησαυρών στο εξωτερικό με σκοπό με σκοπό την καταγγελία τους και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. The Byzantine Museum of the Archbishop Makarios III Foundation - 

Guardian of the cultural heritage of Cyprus 

The Byzantine Museum of the Archbishop Makarios III Foundation which opened in 1982, is the fruit of the many years of hard efforts by the Church of Cyprus to preserve and promote the Byzantine and post-Byzantine heritage of our country. The role of the Byzantine Museum as custodian of our cultural heritage covers four axes: 
First: to conserve and preserve the existing treasures, as well as those that are gradually being repatri-ated from abroad, in co-operation with the Conservation Laboratory of the Archbishopric, the Department of Antiquities, and conservation laboratories abroad. 
Second: to project and promote them within the education process with a view raising awareness and informing the younger generations through educational programmes in co-operation with the Ministry of Education and Culture, and through lectures, tours, radio and television broadcasts for the broader Cypriot public and for foreign visitors to the Museum. 
Third: to project the issue of the plundered treasures to corresponding museums abroad through semi-nars and exhibitions in co-operation with the Department of Antiquities and by providing information to interested parties. 
Fourth: to act as an informal observatory with a view to locating plundered treasures abroad in order to report the matter and raise awareness among public opinion. 

 

Le Μusée Byzantin de l’établissement de l’Archevêque Makarios III.- 

Les dépositaires de l’ héritage culturel de Chypre. 

Le Μusée Byzantin de l’ établissement Archevêque Makarios III qui a été inauguré en 1882 est le fruit des efforts qui ont duré longtemps, de l’ église de Chypre pour la préservation et la projection de l’héritage Byzantin et post-Byzantin de notre pays. Le rôle du Musée Byzantin comme dépositaire de notre héritage culturel se trouve sur quatre axes. 
Premier: la conservation et la préservation des trésors existés mais ceux qui rapatrient de temps en temps de l’étranger avec la collaboration du laboratoire de la conservation de la Sainte Archevêché, le département des antiquités mais avec les laboratoires de la conservation de l’étranger. 
Deuxième: leur projection et la participation dans le processus éducatif pour l’ information et la sensibilisation de nouveaux générations avec des programmes instructifs et la collaboration du ministère de l’ éducation et de la culture tandis que avec des conférences et des guidages, des émissions de la radio et de la télé pour le grand public de Chypre et pour les visiteurs étrangers du Musée. 
Troisième: la projection du thème des trésors pillés aux musées analogues de l’ étranger à travers les séminaires et les expositions avec la collaboration du département des Antiquités mais avec l’offre des informations aux intéressés. 
Quatrième: de jouer un rôle comme un poste d’ observation atypique avec l’ intention de repérer des trésors pillés à l’étranger et leur dénonciation et la sensibilisation aussi de l’opinion commune. 

 

Das byzantinische Museum der Kulturstiftung Makarios III. 

als Schützer des Kulturerbes Zyperns 

Das byzantinische Museum der Kulturstiftung Makarios III. wurde 1982 eröffnet. Es handelt sich um das Ergebnis von vieljährigen Bemühungen und Anstrengungen seitens der Kirche Zyperns, das Kulturerbe Zyperns zu schützen und bekannt zu machen. Die Rolle des byzantinischen Museums als Schützer des Kulturerbes Zyperns lässt sich, wie folgt, beschreiben. 
Erstens: Das Museum beschäftigt sich mit der Restaurierung und dem Erhalt der hiesigen Kunstschätze in Zusammenarbeit mit der Restaurierungsabteilung des Erzbistums Zyperns, dem Denkmalschutzamt und anderen Institutionen, sowie mit der Rückführung von Kunstgegenständen aus dem Ausland. 
Zweitens: Das Museum nimmt am Prozess für die Informierung und Sensibilisierung der jüngeren Generation mit Ausbildungsprogrammen teil, die es in Zusammenarbeit mit dem Ausbildungs- und Kulturministerium organisiert. Ebenfalls bietet es Vorträge und Führungen an und versucht durch Radio- und TV-Sendungen, sowie mit Informationsblättern und Publikationen die inländische Bevölkerung, sowie die ausländischen Besucher des Museums zu informieren. 
Drittens: Zusätzlich präsentiert das byzantinische Museum - in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschut-zamt - die Tragödie der geplünderten Kunstschätze Zyperns in ausländischen Museen durch Ausstellungen und Tagungen sowie durch Informationen an Interessierte. 
Viertens: Es fungiert als inoffizielle Beobachtungsstelle, um die geraubten Schätze im Ausland zu lokali-sieren, diese Fälle betroffenen Institutionen bekannt zu geben (z.B. Auktionshäuser) und die breite Öffen-tlichkeit zu informieren. 

 


Il Museo Bizantino della Fondazione “Arcivescovo Macario III”, 

Custode della tradizione culturale di Cipro 

Il Museo Bizantino della Fondazione “Arcivescovo Macario III”, aperto nel 1982, è il frutto dei molti anni di duro lavoro con cui la Chiesa ha cercato di preservare e promuovere il patrimonio Bizantino e post-Bizantino del nostro Paese. Il ruolo del Museo Bizantino come custode del nostro patrimonio culturale si esplica in quattro direzioni: 
1. Conservare e preservare i tesori esistenti, nonché quelli che vengono di volta in volta rimpatriati dall’estero, in collaborazione con il Laboratorio di Conservazione dell’Arcivescovado, con il Dipartimento di Antichità e con laboratori di conservazione all’estero. 
2. Progettare e promuovere questi tesori all’interno di progetto educativo che ha l’obbiettivo di rendere consapevoli e informare le giovani generazioni, attraverso programmi educativi svolti in collaborazione con il Ministero dell’Educazione e Cultura, e mediante lezioni, visite guidate e programmi radiofonici e televisivi realizzati per il pubblico Cipriota e per i visitatori stranieri del Museo. 
3. Divulgare la conoscenza dei tesori depredati presso i corrispondenti musei all’estero attraverso seminari e mostre, in collaborazione con il Dipartimento di Antichità e fornendo informazioni ai soggetti interessati. 
4. Agire come osservatorio informale con l’obbiettivo di localizzare all’estero i tesori rubati, allo scopo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191