Τουρκική εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου - 
η συνεχιζόμενη λεηλασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου 

Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο κατακτώντας το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκδιώκοντας από τις πατρογονικές τους εστίες 200,000 Κύπριους. Πολιτική της Τουρκίας και των εγκάθετών της στον κατεχόμενο βορρά είναι ο εκτουρκισμός των περιοχών αυτών με τη μαζική εγκατάσταση εποίκων από την Ανατολία και την παράλληλη δημογραφική αλλοίωση της νήσου, την αντικατάσταση των αρχέγονων τοπωνυμίων με τουρκικά και τον αφανισμό γενικότερα κάθε στοιχείου που παραπέμπει στην ελληνική πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Για το λόγο αυτόν από πολύ νωρίς ξεκίνησε μια οργανωμένη προσπάθεια για τη λεηλασία αρχαιολογικών χώρων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών. Πεντακόσιες και πλέον εκκλησίες υπέστησαν λεηλασίες και βανδαλισμούς και έτυχαν κάθε λογής αλλότριας χρήσης. Κλάπηκαν 15 - 20 χιλιάδες εικόνες, ιερά σκεύη, άμφια, χειρόγραφα, δεκάδες τοιχογραφίες καθώς και ψηφιδωτά που τεμαχίστηκαν και πωλήθηκαν στο εξωτερικό, ενώ άλλα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, όπως π.χ. η ψηφιδωτή παράσταση στο ναό της Παναγίας Κυράς κοντά στο χωριό Λειβάδια Αμμοχώστου. Η καταστροφή δεν περιορίζεται σε ναούς Ορθόδοξους, αλλά και σε ναούς όλων των θρησκευτικών ομάδων του νησιού, όπως π.χ. Μαρωνιτών, Αρμενίων, Ρωμαιοκαθολικών, Προτεσταντών και Εβραίων. Παλαιοί ναοί ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας εξαφανίστηκαν είτε λόγω φθοράς, είτε λόγω ανθρώπινης επέμβασης, όπως η Παναγία Αυγασίδα στη Μηλιά με τοιχογραφίες 15ου αιώνα, την οποία το κατοχικό καθεστώς κατεδάφισε δεκαπέντε χρόνια μετά την τουρκική εισβολή ή όπως η Αγία Αικατερίνη στο Γεράνι, την οποία γκρέμισαν μόλις πριν από λίγο καιρό. Ένα σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σβήνει και εκπέμπει σήμα κινδύνου διεθνώς. 


The Turkish invasion and occupation of the north of Cyprus - 
The continued plundering of the cultural heritage of Cyprus 

In1974 Turkey invaded Cyprus and occupied 37% of its territory, while forcing 200,000 Cypriots to leave their ancestral homes. The policy of Turkey and the occupying regime is to alter the demography of the area by the mass establishment of settlers from Anatolia and the replacement of the ancient place names with Turkish ones and generally to eradicate all elements suggestive of the Greek cultural identity of the island. For this reason, from very early on, the occupying regime has made a concerted and organised effort to loot and plunder archaeological sites, museums and libraries. Over five hundred churches have been looted and vandalised and put to all sorts of inappropriate uses. 15-20,000 icons, sacred vessels, vestments, manuscripts, and scores of wall paintings were stolen, as well as mosaics which were broken up and sold abroad, while others, such as the portrayal of the Holy Virgin near the village of Livadia in Famagusta, were utterly destroyed. The destruction is not limited to Orthodox churches, but extends to the temples of all the religious denominations of the island, such as the Maronites, Armenians, Roman Catholics, Protestants and Jews. Many places of worship of particular archaeological value have disappeared either because of lack of protection or as a result of human intervention. An example is Panagia Avgasida at Milia which contained 15th century wall paintings and was demolished by the occupying regime fifteen years after the invasion. Another example is the church of St Catherine at Gerani, which was knocked down just recently. An important part of the world cultural heritage is vanishing and alarms bells are sounding internationally. 


Türkische Invasion und Besatzung des nördlichen Teiles von Zypern - 
Die Zerstörung des Kulturerbes Zyperns wird fortgesetzt 

1974 fiel die Türkei mit ihren Militärtruppen auf Zypern ein und brachte fast 40% des Territoriums der Re-publik Zypern unter ihre Besatzung. Etwa 200.000 Zyprioten wurden aus ihren Häusern vertrieben. Absicht der türkischen Politik ist die Verfälschung der demographischen Struktur durch die illegale Verbringung und Ansiedlung tausender Siedler aus dem Hinterland der Türkei, die Ersetzung der ursprünglich griechischen Ortsnamen durch neue türkische und im allgemeinen der Versuch der Zerstörung jedes Elementes, das auf die griechische Kultur-Identität der Insel verweist. Aus diesem Grund begann die systematische Plünderung von archäologischen Stätten, Museen und Bibliotheken. Mehr als 500 Kirchen wurden ausgeraubt und geplündert, und es ist nicht möglich, sie als Gotteshaus zu verwenden. Zwischen 15.000 und 20.000 Ikonen, Priestergewänder und Handschriften wurden entwendet, Fresken und Wandmosaiken wurden abgenommen, zerteilt und ins Ausland verkauft; in anderen Fällen, wie die Mosaik-Innendekoration der Panagia Kyra-Kirche im Dorf Leivadia bei Famagusta, ist die Zerstörung vollständig. Nicht nur die orthodoxen, sondern auch die maronitischen, armenischen römisch-katholischen, evangelischen Kirchen und die jüdischen heiligen Orte der Insel wurden von den türkischen Truppen geschändet. Mittelalterliche Kirchen von besonderer archäologischer Bedeutung, wie die Avgasida-Kirche im Dorf Melia, die mit Fresken aus dem 15. Jahrhundert ausgestattet war, wurden von der türkischen Besatzungs acht niedergerissen. Und die Zerstörung wird weiter fortgesetzt. Erst neulich wurde die Hl. Katerina-Kirche im Dorf Gerani unwiederbringlich demoliert. Ein wichtiger Teil des Weltkulturerbes wird zurzeit ausgelöscht und benötigt dringend unsere Hilfe. 


L’invasione Turca e l’occupazione del nord di Cipro – 
 La continua distruzione del patrimonio culturale di Cipro 

Nel 1974 la Turchia invase Cipro ed occupò il 37 per cento del suo territorio, cacciando 200mila Ciprioti da terre da loro abitate per secoli. La politica della Turchia e del regime d’occupazione è quella di alterare la demografia dell’area tramite il massiccio insediamento di coloni provenienti dall’Anatolia e la sostituzione degli antichi toponimi greci con nomi turchi: più in generale, l’obiettivo è quello di sradicare tutti gli elementi che richiamino l’identità culturale greca dell’isola. Per questo motivo, fin dall’inizio il regime di occupazione ha compiuto uno sforzo concertato e organizzato per spogliare e depredare siti archeologici, musei e biblioteche. Oltre 500 chiese sono state saccheggiate, devastate e destinate ad ogni sorta di uso inappropriato. Tra le 15mila e le 20mila icone, arredi sacri, paramenti, manoscritti e pezzi di affreschi sono stati rubati; alcuni mosaici sono stati staccati dalle pareti e venduti all’estero, mentre altri, come il ritratto della Santa Vergine nei pressi del paese di Livadia in Famagusta, sono stati completamente distrutti. La distruzione non è limitata alle chiese Ortodosse, ma riguarda i luoghi di culto di tutte le denominazioni religiose dell’isola, come Maroniti, Armeni, Cattolici Romani, Protestanti ed Ebrei. Molti di questi luoghi, di particolare valore archeologico, sono scomparsi per incuria o in conseguenza di un intervento umano. Ad esempio, la chiesa di Panagia Avgasida a Milia, che custodiva affreschi del XV secolo, è stata demolita dal regime di occupazione 15 anni dopo l’invasione. Un altro esempio è rappresentato dalla chiesa di Santa Caterina a Gerani, che è stata abbattuta recentemente. Una parte importante del patrimonio culturale dell’umanità sta scomparendo e voci di allarme si levano a livello internazionale.

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191